ගමේ රසට ගමේ සුවඳට

කෘතිම වර්ණක, රසකාරක, ආදේශක, කල් තබාගැනීම සඳහා කිසිඳු රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු නැති තත්වයෙන් උසස් ආහාර වර්ග